Pages

Història del centre.

El Col•legi Bisbe Verger va esser fundat dia 30 de novembre de 1961, com a Centro Libre de Segunda Enseñanza. Va esser beneït per l’Excel•lentíssim Sr Bisbe D. Jesús Enciso, essent el director propietari el prevere Antoni Roig i el director tècnic D. José Bonet.

A 1967 passà a ser considerat “Colegio Libre Adoptado Mixto de Enseñanza Media”, impartint el batxillerat elemental i superior, essent els directors técnics Dña Mª Ángeles Llull. D. Roberto Jara, D Jaime Oliver y D Ricardo Canet.

En 1968 és considerat “Centro de Enseñanza declarado de Interés Social”.

L’any 1974 s’extingeix el “Colegio Libre Adoptado” i es fusiona amb el Col•legi San Francisco de Asís i l’Escola Parroquial i agafa el nom de “Colegio Obispo Verger”.

L’any 1975 començà l’EGB. així com una branca de FP. d’administratiu, que s’examinaven sota la supervisió de D. Joan Taix, coordinador de la FP a Palma. Directors pedagógics d’aquesta etapa Sor Carmen Garcías. Sor Francisca Femenias i D Joan Monserrat.

L’ 1 de juliol de 1982 es canvia la titularitat que ostenta a partir d’aquest moment el Bisbe de Mallorca, essent els seus representats Don Pere Galache Mayol i a partir del curs 2011/12 Don Joan Ramon Reus.

En el curs 1988/99 se li concedí el tipus de concert ple com a centre de 8 unitats. d’Educació Secundària.

L’any 1999 es concerta definitivament Educació Infantil.

L’any 2004 D Josefina Mari Oliver assumeix la direcció pedagògica del centre.

El Març de l’any 2012 s’inicien les obres del nou edifici d’infantil, guarderia i menjador.

Actualment se imparteixen les etapes educatives de : Educació Infantil, Educació Primària Educació Secundària, així com gaudim de servei de guarderia , menjador, escola matinera i transport escolar.

Al llarg d’aquests anys, el col•legi ha estat considerat un referent d’educació plural i atenció personalitzada a la comarca.

Com a l’únic centre concertat del municipi, dóna un servei a la comunitat educativa,que compagina la jornada partida, amb activitats extraescolars, servei de menjador, transport escolar, guarderia i escola matinera.

A més , l’equip docent, aporta l’ambient necessari per a aconseguir que el procés educatiu es desenvolupi de la forma més adequada, és per això, que la comunitat educativa reconeix l’atenció personalitzada que els professors dispensen als alumnes i famílies del Centre.

A partir del curs 2011/2012 , els centre passa a formar part del Grup educatiu San Jose Obrer. En aquesta nova etapa, s’han començat una sèrie de reformes tant a nivell de les infraestructures( construcció de les noves aules de guarderia, educació Infantil , menjador, patis, ...) com a en projectes d’innovació educativa, que passen per la implantació de Seccions Europees a primària i secundària, participació en el programa Biosire, projecte eco-mediambiental, activitats extraescolars, i adequació de les aules a les noves tecnologies.